یادت باشه ...

آدم‌ها به آن اندازه‌ای که مهربان هستند

احمق نیستند !