چیزی به من بگو
که فراتر از حرف باشد
و جانم را لمس کند
چیزی بگو
مثلا بگو کنارت هستم