هزار عاشق دیوانه در من است که هرگز

به هیچ بند و فسونی نمی کنند رهایت