چقدر پر می کِشد دلم
به هوای تو..!
انگار تمام پرنده های جهان
در قلبم آشیانه کرده اند