🔵به عقیده ی پزشکان مصرف کلسیم برای کسانی که فرزند پسرمیخواهند بایدکاهش ومصرف موادغذایی حاوی سدیم وپتاسیم افزایش یابد

پیش ازبارداری موادغذایی حاوی پتاسیم ویتامین های CوB12استفاده کنید