اين هوا چتر نميخواهد...
من را ميخواهد...
تو را ميخواهد...
خيابان وليعصر را ميخواهد...
قهوه هاي تلخِ كافه نادري را ميخواهد...
بوسه هاي هول هولكيِ پر از شرم را ميخواهد...