راز چشمانت چیست
که هم آشفته ام می کند
و هم آسوده ...؟!!
وقتی با نگاهی
از خود بیخودم می کنی
صدای تاخت اسبان مهربانی را
از دل سیاهی چشمانت می شنوم ،
می تازند و می آیند
تا در امتداد نگاهت
سایبانی از آرامش بسازند ...