گلوی آدمـ را
باید گاهی بتراشند
تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود
دلتنگی هایی که جایشان نه در دل
که در گلوی آدمـ است
دلتنگی هایی که می توانند آدم را خفه ڪنند