چشماتو بايد ببرن تو پرونده های ستادِ مبارزه با مواد مخدر،آخه عجيب اعتياد آورن. . .