‏دیشب خواب رمز دوم پویارو دیدم


با یه لباس سفید تو یه دشت سر سبز داشت قدم میزد emoji))