غم انگیزترین
نقطه دنیا
آغوش من است ...
وقتی بی اندازه
جای تو در آن خالیست !