‏چند سال دیگه ، پارک دانشجو
- پیس پیس داداش اینترنت داری؟
+ واس کی میخوای ؟
- ب قران لنگم ، مصرف شخصیه فقط ۵مگ دانلود
+ برو زیر نیمکت آبیه یه موبایله اینترنت داره ، کارتو سریع بکن برو رد کارت