چو غنچه‌ای که بُوَد در میانِ خرمنِ گل
نشسته‌ام به دلِ جمع، در پریشانی.