نام عکس : دنیای وارونه !
سد خاکی سقالکسار
nikon D5300 - 18-55