از عشق همین بس
که معمای شگفتی است
ای عقل
بگو با من از این مسأله ها کم .......................