‏نوشته وقتی همه چیز خراب شد بغلش کن
من بابام سیگار دستم دید فرار کردم افتاد دنبالم توی یه کوچه بن بست گیر کردم, دیدم همه چیز خراب شده بغلش کردم

فقط نمیدونم چرا با زانو میزد وسط پام 😂