یک تن نیافتیم که فهمد زبان ما...
هم‌شهری‌اند مردم و ما در میان غریب!