از داروخونه یه بسته اشک مصنوعی گرفتم خواستم حساب کنم گفت میشه 60تومن، از اون موقع چشام پر از اشک طبیعیه