وقتی به نقطه ای رسیدی که نیازی به
تحت تاثیر قرار دادن هیچکس نداری،
آزادیت شروع میشه