‏با بچه خواهرم نشستم فیلم می‌بینم، دقیقاً قبل از موارد صحنه، میره بیرون! کنجکاو شدم! ازش پرسیدم چرا میری بیرون؟! گفت می‌خوام تو راحت باشی، من سه بار این فیلم رو دیدم!!