شب تار
شب بیدار
شب سرشار است.
زیباتر شبی برای مُردن.
آسمان را بگو از الماسِ ستاره‌گان‌اش خنجری به من دهد.