من طاقت نادیدن روی تو ندارم
مپسند که در حسرت دیدار بمیرم