‏قشنگي هر اسمي بستگي داره به اون كسي كه صداش ميكنه