روغن زیتون تنها روغنی است که توسط معده بسیار خوب تحمل می‌شود،در واقع روغن زیتون عملکرد محافظتی برای معده داشته و از زخم و التهاب معده جلوگیری می کند.

💚🍃