رفتم آشغالا رو بندازم سطل آشغال گوشی ام دستم بود اشتباهی گوشی رو انداختم
پریدم تو سطل آشغال دنبال گوشی هرکی از جلوم رد میشد میگفت پسر فلانیه ها ببین بعد 15 سال درس خوندن کارش به کجا رسید