بی‌معرفت نشست؛
برای تو شعر خواند
اما نگفت،
شاعرِ این شعرها منم...