‏یه سری بابام میخواست تو گوشیش ***** شکن نصب کنه نمیتونست, میخواستم بهش یاد بدم ترسیدم بهش بر بخوره کتکم بزنه
بهش گفتم بابا بذار من و داداشم رو گوشیامون ***** شکن نصب کنیم ببین کدوممون درست نصب میکنیم 😂