بچه داشت گریه میکرد که من آمپول نمیزنم پرستار جوری با صدای کلفت و‌ گفت عموم جون گریه نکن درد نداره که من از ترس زدم زیر گریه ده دقیقه خفه نمیشدم 😐😂