ارزش زندگی

زمانی نمایان می شود

که با داشته هایت

احساس خوشبختی کنی