دیشب بابام هندونه رو برداشت زد تو صورتم گفت اخ ببخشید اون تولد بود