۹ ماه قبل از تولد...
در دريايي از " آب" بوديم
بعد از تولد...
براي زندگي در محيطي پر از "هوا" هستيم
بعد از مرگ...
ميان خروارها " خاك" خواهيم خفت
پروردگارا ؛
ياريمان نما اين چرخه را با " آتش" به پايان نرسانيم....