لحظه ها را درياب ...!
زندگی در فردا نه، همين امروز است !