‏دوستم مرغ مينا قيمت كرده دوسالشه هفت تا كلمه بلده ١٢ميليون تومن
من دوسالم بود هفت تا كلمه ميگفتم بابام‌ ميگفت زياد حرف بزنى شب ميذاريمت دم در