زیبا
چشمِ تو شعر
چشم تو شاعر است
من دزد شعرهای چشم تو هستم...