خاطرات از درون شما را گرم می‌کنند
اما در عین حال شما را پاره پاره می‌کنند