برا دوس دخترم جوک فرستادم
جای خخخخ نوشته ققققققق
میگم ینی چی؟!
میگه سرما خوردم دماغم گرفته
اسکله ولی دوسش دارم