یه دوستی هم میگفت : رابطه مثل الاکلنگ میمونه! بایدنوبتی یکی کوتاه بیاد
اگه همیشه فقط یک نفر کوتاه بیاد
هردونفر زده میشن یکی ازبالا موندن و یکی از پایین موندن ...