داداش کوچیکم مهندسی پزشکی قبول شده بود

بابام صداش میکرد "دکتر مهندس من"😂