‏یه بارم بچه بودیم پسر داییم پرسید که بابام معتاده که سیگار میکشه ؟ گفتم نه چون معتادا به حسین میگن حشین ولی بابای تو نمیگه و جفتمون قانع شدیمemoji)