یکی استوری کرده بود

اونقد وضع مالیم خرابه که میخوام‌زنگ بزنم احمد ذوقی بگم پیشنهاد ۱۰۰ تمنت واسه همس یا نه😂