خونه ما یه سیستم هوشمند برای لوله کشی آب گرم داره
به اینصورت که مثلا داری از آب گرم استفاده میکنی یهو سرد میشه داد میزنی کی آبو باز کرد؟
یکی از اونطرف میگه هیشکی بعد آب گرم