بابام میرفت واسه خونه شیلنگ بگیره فرضا اگه ۸متر لازم بود میگفت ۹متر شیلنگ بده

۱ مترشو واسه تربیت بچه میخوام emoji