کاش یه روزم بشه که باباها بگن

فرزندم نقدشو بدم
کارتشو بدمم
چکشو بدددم
کدومو بدم
ما هم بگیم‌ همشو بده😂