‌گِلایل را دوست دارم
بخاطر قلبش
که از پس برگ‌های لطیفش پیداست
دل آدمی پیدا نیست
و سر انگشتانت را سیاه میکند چون گردو
اگر بگشایی و ببینی..