‏به بابام گفتم وقتشه یه سری وسایل اضافی خونه رو عوض کنیم یا بندازیم دور
دستشو گذاشت رو شونم و گفت
نظرت چیه از خودت شروع کنیم