طرف رفته خواستگاری . . .
حواسش نبوده خودش کلید انداخته درو باز کرده !!

نخند خوب حواسش نبود😂😄