بابابزرگم سرمای شدیدی خورده منم چون سرما خوردم فامیل معتقدن هیچیم نمیشه
در نتیجه منو فرستادن پرستاری بابابزرگ

بزرگوار یه سرفه میکنه یه باد معده خالی میکنه
اگه منو سرماخوردگی نکشه قطعا مسمومیت با گاز متان خواهد کشت 😂