زیدم پی ام داده کثافت تو هدفت با من ازدواج نیست بهتره کات کنیم
میگم عه! چرا؟؟؟

میگه ببخشید اشتباه فرستادم😐😂