هر آدمی به يك
"من كنارتم، همه چی درست ميشه"
تو زندگيش نياز داره