چون صاعقه
در کوره ی بی صبری ام امروز
از صبح که برخواسته ام
ابری ام امروز...